fbpx

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z podstawą prawną z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest P.H.T  Albatros w Świnoujściu ul.J.Kasprowicza 2

Inspektor Ochrony Danych: Dorota Koria e-mail: dorota@hotel-albatros.com.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy pomiędzy Państwem  a P.H.T Albatros świadczącym usługi  hotelarskie w celu realizacji usługi bądź innych podobnych usług.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia, wykonania umowy/wystawienia faktury.

 Informujemy, iż brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcia umowy z Gościem  jak i wystawienia faktury VAT

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: nasi pracownicy, podmioty świadczące dla nas usługi księgowe, biura podroży, kancelarie prawne, firmy informatyczne, kurierskie, pocztowe oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe pozyskiwane przez rezerwacje dokonane za pośrednictwem portalu rezerwacyjnego lub biura podroży mogą zawierać imię, nazwisko, datę pobytu, adres email, nr telefonu

(informacje dotyczące źródła uzyskania danych osobowych  można otrzymać w Recepcji)

6. Gość ma  prawo  wglądu  do swoich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, sprzeciwu przetwarzania oraz usunięcia jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne. Informujemy, iż dane osobowe uznane przez Państwa za przetwarzane niezgodnie z wymogami mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Dane osobowe Gościa będą przechowywane na czas: realizacji  usługi, roszczeń podatkowych, cywilnych, przedawnienia ewentualnych roszczeń.

8.Informujemy, iż na terenie obiektu wykorzystywany jest monitoring wizyjny, dane osobowe przetwarzane przez monitoring zastosowany jest w celu ochrony Gości, terenu, innych osób przebywających na terenie jak i ochrona mienia obiektu.

9. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu rejestracji obrazu z monitoringu wizyjnego i realizacji powyższych celów. Odmowa udostępnienia danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z zasobów obiektu.

10. Zapis z monitoringu może być udostępniony organom policji, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług IT.

11. Dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres nie dłuższy  niż 30 dni, w szczególnych przypadkach okres ten może być przedłużony na czas postępowania prowadzonego przez stosowne organy/innego postępowania na podstawie przepisów prawa.

Translate »